Dizabnet

Reţeaua DIZABNET a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi.

icon_widget_image Aleea Vrancea nr.1, 540517 Tîrgu-Mureş, Romania icon_widget_image 0723686434 0265257057 icon_widget_image andreia.moraru@dizabnet.ro office@dizabnet.ro

Dizabnet

  /  Stiri   /  SCRISOARE DESCHISĂ a asociațiilor și fundațiilor din jud. Mureș

SCRISOARE DESCHISĂ a asociațiilor și fundațiilor din jud. Mureș

SCRISOARE DESCHISĂ

a asociațiilor și fundațiilor ce furnizează servicii sociale licențiate pentru grupuri vulnerabile

către autoritățile publice cu atribuții în domeniul serviciilor sociale din jud. Mureș

 

În urma întâlnirii lunare a ONGurilor din domeniul social din data de 15 martie 2017 s-a ajuns la concluzia că finanțarea din fonduri publice a serviciilor sociale pentru asociații și fundații pentru anul 2017 trece printr-o criză la nivel național, județean și local. Ca urmare a acestei situații fără precedent în data de 24 martie 2017 s-a organizat DEZBATEREA privind soluțiile locale pentru deblocarea finanțărilor publice în domeniul serviciilor sociale pentru asociații și fundații pentru anul 2017, dezbatere la care au participat aprox. 40 de persoane, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, consilieri locali și județeni, reprezentanți ai Instituției Prefectului jud. Mureș, AJEPIS Mureș, SPAS Tg.-Mureș.

 

La această întâlnire s-a reiterat rolul important pe care îl au asociațiile și fundațiile prestatoare de servicii sociale în sistemul de asistență socială la nivel local și național, după cum urmează:

În Art. 2, 37 și 39 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, lege în vigoare, legiuitorul specifică că societatea civilă este parte integrantă a sistemului de asistență socială din România și autoritățile adiministrației publice locale sunt responsabile pentru organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale, iar acolo unde nu pot asigura acest lucru își pot externaliza atribuțiile către sectorul neguvernamental (ceea ce se si întâmplă).

Apoi, conform listei furnizorilor de servicii publice și private din jud. Mureș și mun. Tg.-Mureș și a capacității serviciilor licențiate așa cum sunt înregistrate pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale la data de 10.03.2017 (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala), furnizorii privați de servicii sociale din jud. Mureș asigură cca. 63% din serviciile sociale ale județului și cca. 72% din serviciile sociale ale mun. Tg.-Mureș. Astfel, furnizorii privați de servicii sociale din jud. Mureș au o capacitate de cca. 2.847 beneficiari, iar furnizorii publici de cca. 1.622 de beneficiari, iar la nivelul mun. Tg.-Mureș, furnizorii privați de servicii sociale au o capacitate de 1013 de beneficiari, față de 394 de beneficiari aferent furnizorilor publici și din care 197 de beneficiari este capacitatea serviciilor sociale derulate de Primăria mun.Tg.-Mureș.

 

În urma întâlnirii, ONGurile din domeniul social din jud. Mureș solicită ca un prim set de cerințe:

Privind Consiliul Județean Mureș

 1. Respectarea Art.112 Alin (3), Art.113 Alin.(1) și Art.114 Alin.(1) din Legea 292/2011 a asistenței sociale, coroborat cu Art. 24 din OUG 82/2016 care stabilesc atribuțiile autorităților administrației publice locale la nivel județean privind consultarea ONGurilor de profil referitor la contractarea serviciilor sociale, precum și suma atribuțiilor și responsabilităților autorităților administrației publice locale la nivel județean cu privire la contractarea serviciilor sociale.
 1. Comunicarea Bugetului prevăzut pentru anul 2017 privind finanțarea ONGurilor din domeniul social (atât finanțarea nerambursabilă din fonduri publice, cât și contractarea de servicii sociale).
 2. Tipul serviciilor sociale prevăzute pentru a fi contractate în baza Legii 98/2016, precum și numărul de beneficiari avuți în vedere a primi servicii sociale prin contractarea furnizorilor de servicii sociale.

 

 1. Având în vederea prevederile legislației în vigoare și ponderea ONGurilor ca furnizori de servicii sociale în jud. Mureș, stabilirea unei formule de dialog permanent între reprezentanții ONGurilor din domeniul social și Consiliul Județean Mureș, respectiv DGASPC Mureș în toate aspectele ce privesc furnizarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile pe teritoriul județului Mureș.

Privind Consiliul Local și Primăria mun. Tîrgu-Mureș

 1. Adoptarea cu celeritate a proiectelor de HCL care reglementează implementarea Legii 34/1998 și a Normelor metodologice privind subvențiile pentru asociațiile și fundațiile care administrează unități de asistență socială în mun. Tg.-Mureș.
 2. Creșterea bugetului alocat subvenționării acestora de la 350.000 lei cât este prevăzut pentru anul 2017 la 1.750.000 lei pe baza aplicării plafoanelor aferente subvenționării serviciilor sociale (conform Normelor metodologice la Lege 34/1998) și a capacității furnizorilor privați de servicii sociale din mun. Tg.-Mureș (conform listei publicate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale). Subliniem că subvenționarea asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență socială înseamnă acoperirea din fonduri publice a între 10%-20% din costul/beneficiar, conform costurilor per beneficiar stabilite pentru servicii sociale așa cum sunt prevăzute în HG 978/2015.
 3. Evaluarea de urgență a aplicațiilor pentru subvenții depuse de asociații și fundații încă din luna februarie 2017.
 1. Având în vederea prevederile legislației în vigoare și ponderea ONGurilor ca furnizori de servicii sociale în Tg.-Mureș, stabilirea unei formule de dialog permanent între reprezentanții ONGurilor din domeniul social și Primăria Tg.-Mureș, respectiv Consiliul Local Tg.-Mureș în toate aspectele ce privesc furnizarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile pe teritoriul județului Mureș, inclusiv contractarea serviciilor sociale necesare pe care Primăria Tg.-Mureș nu are capacitatea de a le furniza prin serviciile proprii.

Privind Instituția Prefectului jud. Mureș

 1. Analiza cu celeritate a proiectelor de HCL și HCJ care privesc domeniul serviciilor sociale, mai ales acele proiecte fără de care sistemul de finanțare al serviciilor sociale prestate de asociații și fundații nu este funcțional.
 2. Transmiterea către Guvernul României de informații privind situația de blocaj în care se află finanțarea din fonduri publice a serviciilor sociale derulate de asociații și fundații la nivelul jud. Mureș.

Privind AJPIS Mureș

 1. Transmiterea către Miniterul Muncii și Justiției Sociale de informații privind situția de blocaj în care se află finanțarea din fonduri publice a serviciilor sociale derulate de asociații și fundații la nivelul jud. Mureș, precum și solicitarea de a se căuta în continuare o soluție la compensarea subvențiilor tăiate asociațiilor și fundațiilor din jud. Mureș de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale în luna februarie 2017. Menționăm că la nivel central, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a decis unilateral în februarie 2017 reducerea subvențiilor pentru serviciile sociale derulate de ONGuri altfel decât rezultase în urma evaluării aplicațiilor și a Ordinului care stabilise cuantumul finanțării, și anume Ordin nr. 2324/2016 (Anexa 2). Spre exemplu, ONGurilor din mun. Tg.-Mureș li se alocase inițial suma de 624.600 lei, iar acum, suma alocată pe tot anul este de 213.980 lei ceea ce afectează prestarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile pentru un număr de cca. 200 de beneficiari.

 

Asociaţia Caritas – Asistenţă Socială Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia (7 servicii sociale licențiate cu o capacitate de 471 de beneficiari)

Fundaţia Creştină ”Diakonia” – Filiala Târgu Mureş și Reghin (2 servicii sociale licențiate cu o capacitate de 226 de beneficiari)

Fundatia Sf. Francisc (4 servicii sociale licențiate cu o capacitate de 215 de beneficiari)

Fundaţia Rheum-Care (3 servicii sociale licențiate cu o capacitate de 74 de beneficiari)

Asociaţia HIFA – România Ajutor pentru Toţi (3 servicii sociale licențiate cu o capacitate de 72 de beneficiari)

Fundația Transilvană Alpha (3 servicii sociale licențiate cu o capacitate de 56 de beneficiari)

Fundația Rhema (2 servicii sociale licențiate cu o capacitate de 50 de beneficiari)

Fundația Mâini Dibace (1 serviciu social licențiat cu o capacitate de 42 de beneficiari)

Fundația Sf. Elisabeta (2 servicii sociale licențiate cu o capacitate de 30 de beneficiari)

Fundația Rază de soare (1 serviciu social licențiat cu o capacitate de 28 de beneficiari)

Fundația Alături de Voi (1 serviciu social licențiat cu o capacitate de 20 de beneficiari)

Fundația Kiwi Casa Bucuriei (1 serviciu social licențiat cu o capacitate de 10 beneficiari)

Fundaţia Unitarcoop (1 serviciu social licențiat cu o capacitate de 12 beneficiari)

ASCOTID (1 serviciu social licențiat cu o capacitate de 30 beneficiari)

Federația DIZABNET – Rețeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități

 

ANEXA LEGISLATIVĂ

LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale

ART. 2

(1) Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.

ART. 37

(1) Furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.

ART. 39

Responsabilitatea dezvoltării, administrării şi acordării serviciilor sociale este partajată astfel:

a) elaborarea politicilor publice, programelor şi strategiilor naţionale în domeniu, reglementarea, coordonarea şi controlul aplicării lor, precum şi evaluarea şi monitorizarea calităţii serviciilor sociale – în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale;

b) organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale – în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, atribuţii ce pot fi externalizate către sectorul neguvernamental, instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii;

c) finanţarea serviciilor sociale, în condiţiile legii – din bugetul local, din contribuţia beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum şi din alte surse

ART. 112

(3) În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de aplicarea acesteia;
b) în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare Top of Form

Bottom of Form

a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

ART. 113
(1) În aplicarea atribuţiilor prevăzute la art. 112 autorităţile administraţiei publice locale înfiinţează structuri specializate denumite servicii publice de asistenţă socială şi organizează, în aparatul de specialitate al consiliului judeţean/al primarului, compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale.

ART. 114
(1) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor realizează atribuţiile prevăzute la art. 112 astfel:
a) prin serviciile publice de asistenţă socială, pentru atribuţiile prevăzute la alin. (2) lit. f), h) şi i) pentru beneficiile de asistenţă socială asigurate din bugetul propriu, stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, şi, după caz, a celor prevăzute în legile speciale şi pentru atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. a)-o) şi lit. s) în ceea ce priveşte acordarea şi administrarea serviciilor sociale;

 

Scrisoare deschisa autoritati locale_mar2017